Cele i zadania

Cele i zadania naszego przedszkola to:
  wsparcie całościowego rozwoju dziecka:
- zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym
- przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu, w tym pomoc dzieciom rozwijającym
  się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony
- profesjonalna opieka nad dzieckiem i wsparcie w jego prawidłowym rozwoju i edukacji
- wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka
- indywidualne dostosowanie procesu nauczania i wychowania do dziecka – małe grupy
- prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i rozwojowych
  w salach i na świeżym powietrzu (poznanie wartości oraz norm odnoszącyh się do
  środowiska przyrodniczego)
- stawiamy na efektywność nauczania – diagnoza uzdolnień i potrzeb dziecka
- wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby
  tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie
- kształtowanie samodzielnosci dzieci, wyrabianie nawyków i zachowań prowadzacyh do
  dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo
- przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi
- budowanie wrażliwości dziecka w tym wrażliwości estetycznej, w odniesieniu
  do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru,
  muzyki, tańca, śpiewu, tatru, plastyki
- tworzenie warunków umożliwiająch konstruowanie, majsterkowanie itp. oraz
  prezentowanie wytworów swojej pracy
- pomoc w rozpoznawaniu możliwosci rozwojowych dziecka, z w razie potrzeby podjęcia
  wczesnej interwencji specjalistycznej
- systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka prowadzące do
  osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiajacego podjecie nauki w szkole
- tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjajacych budowaniu zaiteresowania dziecka  językiem
  obcym nowożytnym
- prowadzenie żywienia zgodnie z obowiązującymi normami
- partnerska współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci oraz ich aktywny udział w życiu przedszkola
- informowanie rodziców/opiekunów na temat funkcjonowania i zdrowia dziecka
- podnoszenie poziomu dydaktyczno – wychowawczego poprzez rozwój zawodowy kadry.

Dokumenty przedszkolne, z którymi warto się zapoznać:

STATUT
Regulamin
Polityka Ochrony Dzieci z procedurami
KLAUZULA INFORMACYJNA

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]